دسترسی سریع

1400/12/25 چهارشنبه
                                                                                                         معرفي خدمات اداره كل استاندارد کرمان
 
                                                                                                             خدمات سازمان ملی استاندارد ایران (کلیک کنید)
عنوان خدمت
  نحوه ارائه
زیرخدمت

 
راهنمای استفاده
از زیرخدمت
 


 اطلاعات تکمیلی زیرخدمت
(شناسنامه زیرخدمت)
 
 لینک صفحه
دریافت خدمات
 
FAQ
 
SLA
 
شماره تماس و نام واحد
پاسخگویی زیرخدمت

 
عنوان خدمت کلان
(شناسه خدمت)
عنوان زیرخدمت
(شناسه زیرخدمت)
تدوين استاندارد ملي و مشارکت در
استانداردهاي بين المللي

(شناسه خدمت 10031455000)
1- مشارکت در تدوین استاندارد ملی
(10031455100)
الکترونیکی راهنما شناسنامه زیرخدمت ison.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره هماهنگي امور تدوين 
داخلی 208
  2- مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
CODEX-IEC-ISO-OIML(10031455101)
الکترونیکی  راهنما شناسنامه زیرخدمت   ison.inso.gov.ir سوالات متداول  بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره هماهنگي امور تدوين 
داخلی 208
 
 
 
  تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد
(شناسه خدمت: 13011456000)

 
 
  
 
  3- تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد
(13011456100)
 الکترونیکی راهنما شناسنامه زیرخدمت    naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 210
 4-  تایید صلاحیت شرکت های بازرسی استاندارد
(13011456101)
 الکترونیکی  راهنما شناسنامه زیرخدمت   naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره تائيد صلاحيت و سيستم هاي
مديريت كيفيت داخلی 210
  5-تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد
(13011456102)
الکترونیکی راهنما شناسنامه زیرخدمت  naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
متولی سازمان ملی استاندارد
6-تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار
در حوزه استاندارد(13011456103)  
الکترونیکی  راهنما شناسنامه زیرخدمت  naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره امور آموزش و
ترويج استاندارد داخلی 220 
7-تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
(13011456104)  
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت naci.inso.gov.ir  سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره امور آموزش و
ترويج استاندارد داخلی 220 
8-تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در
واحدهای تولیدی
(13011456105)  
الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره امور آموزش و
ترويج استاندارد داخلی 220 
9-تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده
سیستم های مدیرت محیط زیست
(13011456106)  
 الکترونیکی راهنما  شناسنامه زیرخدمت naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
متولی سازمان ملی استاندارد
10-تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده
سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
-
HAASP (13011456107)  
الکترونیکی  راهنما
 
شناسنامه زیرخدمت  naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
متولی سازمان ملی استاندارد
11-تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده
سیستم های مدیریت انرژی
(13011456108)  
 الکترونیکی  راهنما شناسنامه زیرخدمت  naci.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
متولی سازمان ملی استاندارد
مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
(شناسه خدمت 13011458000)  
 
 

 
 
12-صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی
مشمول استاندارد اجباری
(13011458100)  
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت   coc.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
داخلی 223
13-تعیین ماهیت کالاهای وارده/صادره اظهار شده
(13011458101)  
 الکترونیکی  راهنما شناسنامه زیرخدمت   coc.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
داخلی 223
14-صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی
(13031458102)  
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
داخلی 223
15-صدور تاییدیه های نوعی استاندارد -خودرو، موتورسیکلت،
تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی
- (13031458103)  
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
داخلی 223
16-صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادرکننده برتر 
(13011458104)  
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت  coc.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره ارزیابی کیفیت کالاهای
صادراتی و وارداتی
داخلی 223
 
 
 
 
 
 
 
 
(شناسه خدمت: 10031457000)  
 
 

 
17-صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد
کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
(10031457100)  
الکترونیکی    راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 204
18-تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد
کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
(10031457102)  
الکترونیکی    راهنما شناسنامه زیرخدمت  isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 204
19-نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
(10031457103)  
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 204
20-نظارت بر ایمنی آسانسور
(10031457104)  
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت lift.inso.gov.ir  سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 204
21-نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی
(10031457105)  
الکترونیکی   راهنما شناسنامه زیرخدمت  isad.inso.gov.ir  سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 209
22-نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
(10031457106)  
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 225
23-نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه
سوخت گاز طبیعی
CNG (10031457107)  
الکترونیکی    راهنما شناسنامه زیرخدمت   cng.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 224
24-نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی بر
(10031457108)  
الکترونیکی    راهنما شناسنامه زیرخدمت    isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 224
25-نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه
(10031457109)  
الکترونیکی    راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 225
26-نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه
(10031457110)  
الکترونیکی    راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 225
27-صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
(10031457111)  
 الکترونیکی  راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 204
28-صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
(10031457112)  
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت   isom.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره نظارت بر اجراي استاندارد
داخلی 204

 
29-نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین -
باسکول همکف جاده ای
(10031459100)  
الکترونیکی    راهنما  شناسنامه زیرخدمت   nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول  بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 222
30-علامت گذاری وسایل توزین و سنجش
(10031459101)  
الکترونیکی   راهنما شناسنامه زیرخدمت  nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول  بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 222
31-ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های
عرضه سوخت مایع
(1003145902)  
الکترونیکی   راهنما شناسنامه زیرخدمت nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 222
32-نظارت بر وسایل توزین و سنجش - سبک
(1003145903)  
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
 
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 222
33-صدور گواهینامه کالیبراسیون
(1003145904)  
الکترونیکی    راهنما  شناسنامه زیرخدمت nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 222
34-نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول
(1003145905)  
الکترونیکی   راهنما  شناسنامه زیرخدمت nmci2.inso.gov.ir سوالات متداول  بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره اندازه شناسی،
اوزان و مقیاسها داخلی 222
ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
(شناسه خدمت: 10031940000)  
35-ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
(10031940000)  
الکترونیکی   راهنما   شناسنامه زیرخدمت  inso.gov.ir  سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
روابط عمومی داخلی 221
 
  آموزش استاندارد سازی
(شناسه خدمت: 18051941000)


 
36-آموزش استانداردسازی برون سازمانی
(18051941100)  
الکترونیکی   راهنما   شناسنامه زیرخدمت tr.inso.gov.ir  سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره امور آموزش و
ترويج استاندارد داخلی 220 
37-آموزش کارشناسان استاندارد
(18051941101)  
 الکترونیکی  راهنما   شناسنامه زیرخدمت tr.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره امور آموزش و
ترويج استاندارد داخلی 220 
38-آموزش مسئولین کنترل کیفیت
(18051941102)  
الکترونیکی   راهنما   شناسنامه زیرخدمت tr.inso.gov.ir سوالات متداول بیانیه توافق
سطح خدمات
اداره امور آموزش و
ترويج استاندارد داخلی 220