social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

دوشنبه1401/4/6

09:36:3

263

آخرین فرصت شرکت در فرآیند واحد تولیدی نمونه 12 و 13 تیر ماه می باشد.

آخرین فرصت شرکت در فرآیند واحد تولیدی نمونه 12 و 13 تیر ماه می باشد.
 به اطلاع می رساند فقط در تاریخهای 12 و 13 تیر ماه سال 1401 امکان ورود واحدهای تولیدی در سامانه نظارت براجرای استاندارد جهت درخواست شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه وجود دارد.
یادآور می گردد این آخرین مهلت در سال 1401 برای واحدهای تولیدی جهت شرکت در فرایند انتخاب واحد نمونه است و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.