دسترسی سریع

1397/12/13 دوشنبه
دانلود فرم ها و مدارک مورد نیاز 

     آموزش صدور شناسه یکتا برای مجوزهای صادر شده (کلیک کنید)

نهادهای تایید صلاحیت شده (کلیک کنید)

دستور العمل طرح پایش کمیت(کلیک کنید) کمیت فراورده ها در بسته بندی 16381(کلیک کنید) استاندارد برچسب گذاری21759(کلیک کنید) 

چک لیست بازرسی جایگاه های سوخت مایع (کلیک کنید) و چک لیست بررسی نقشه اولیه جایگاه های سوخت مایع (کلیک کنید)

درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد + پرسشنامه اطلاعات فنی (کلیک کنید)

درخواست بازرسی فنی انرژی در فرآیندها و سامانه های انرژی بر + پرسشنامه اطلاعات فنی (کلیک کنید)

منابع آزمون مدیران کنترل کیفیت (کلیک کنید)

فهرست دوره های اجباری مدیران کنترل کیفیت (کلیک کنید)

الزامات مورد نیاز آزمایشگاه های همکار (کلیک کنید)

مدارک مدیر کنترل کیفیت نمونه (کلیک کنید) + دستورالعمل + راهنمای تکمیل کاربرگ + کاربرگ

شریط و ضوابط لازم جهت حضور در فرآیند واحد نمونه (کلیک کنید)

اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد (کلیک کنید)

انتخاب مراکز آموزشی همکار نمونه  (کلیک کنید) - دستورالعمل + راهنما

فرم تمدید پروانه کارشناس رسمی استاندارد (کلیک کنید)

راهنمای سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (ویژه واحد های تولیدی و خدماتی) (کلیک کنید)

راهنمای آموزش و کارآموزی مدیران کنترل کیفیت (کلیک کنید)

کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه گذاری بر روی محصولات دارای پروانه کاربرد علامکت استاندارد (گروه اول) + (گروه دوم)